CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

EU ellenes tüntetõk ultimátumot intéztek az Európai Bizottsághoz
Dátum: 2014. May 02. Friday, 10:35 Szerző: akac

Belföld EU-s plakát  

2014. május 1-jén a felhívásomra Budapesten az Európai Bizottság magyarországi képviselete elõtt megtartott földvédõ és EU ellenes tüntetésen (felszólaltak: Budaházy György, dr. Boór Ferenc, dr. Drábik János, dr. Halász József, Tamási Béláné, Hegedûs Lorántné, Hegedûs Loránt, dr. Morvai Krisztina és jómagam) a több száz résztvevõ egyhangúlag öt pontból álló ultimátumot (ide link) fogadott el. Az ultimátumot – miután azt senki nem vette át tõlünk, Szûcs Tamás az EU Bizottság képviseletének janicsár vezetõje és egyik fullajtárja sem – kiragasztottuk a gyarmati helytartóság fõbejáratára.
Az ultimátum kiemelten rögzíti: a csatlakozási népszavazás tisztességtelensége és illegitimitása miatt nem ismerjük el hazánk EU kényszercsatlakoztatásának hatályát, ezért hazánk EU tagságát illegitimnek tekintjük.

Arra szólítja fel a Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdje meg a hazánk EU csatlakozási szerzõdésének felülvizsgálatára irányuló tárgyalásokat Magyarország Kormányával a szerzõdés által megsértett alapelvek érvényre juttatása, ezen belül a magyar termõföld tõke javak szabad áramlása körébõl történõ kivétele érdekében.

A tüntetõk ultimátuma arra is felhívta a Bizottságot, hogy tartózkodjon minden olyan cselekménytõl, amely sérti, illetve veszélyezteti Magyarország alapvetõ nemzeti érdekeit, különös tekintettel a jelenlegi tagsághoz kapcsolódó kifizetések bármilyen jogcímen történõ visszatartásától, továbbá arra, hogy
30 napon belül kezdje meg a magyar gazdáktól megtagadott, a nyugati gazdáknak teljes körûen megfizetett, elmaradt támogatási összegek kifizetését.

Felszólítja az ultimátum a Bizottságot, hogy magyarországi képviseletét 30 napon belül zárja be és vigyék magukkal az ott hazánk rabtartásán munkálkodó janicsárokat.
Az ultimátum végül világosan rögzíti: az eddigi eszközök nem bizonyultak elégségesnek, ezért most a szabadságküzdelmet új módszerekkel is kell folytatni, úgy mint a polgári engedetlenség, együtt nem mûködés, bojkott, blokád, sztrájk és más, most közelebbrõl megjelölni nem kívánt eszköz minden, gyarmatosításunkat fenntartó, elõmozdító intézkedéssel, szervezettel és személlyel szemben.

Az ultimátum azzal zárul, hogy élni kell mindazon módszerekkel, amelyekkel a rab népek a történelem során éltek, illetve a jelenben élnek, különös tekintettel az írekre, baszkokra, koszovóiakra, indiaiakra és kelet-ukrajnai oroszokra.

A tüntetés végén azt határoztuk el, hogy az Országgyûlés május 6-i alakuló ülésével egyidejûleg (várhatóan 9 órától) nyomásgyakorló tüntetést tartunk a Kossuth téren annak érdekében, hogy kikényszerítsük a hazaáruló földtörvény mielõbbi hatályon kívül helyezését, a külföldiek tulajdonszerzését megtiltó és az EU tagságról szóló népszavazás lehetõségét megteremtõ Alaptörvény módosítást, továbbá egy olyan országgyûlési határozat kivételes eljárásban történõ elfogadását, amely a kormányt felszólítja a csatlakozási szerzõdés nemzeti érdekû felülvizsgálatára, a termõföld tõke javak fejezetbõl történõ kivétele érdekében.

A nemzeti ellenállás új szakaszába érkezett: tarts velünk Te is nemzeti önrendelkezésünk kivívásáért és a magyar termõföld nemzeti kézben tartásáért !

Budapest, 2014. május 1. éjfél

Dr. Gaudi-Nagy Tamás országgyûlési képviselõ
a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat ügyvezetõje
http://www.gaudinagytamas.hu


Ultimátum az Európai Unió Bizottsága részére

Mi, akik a magyar nemzet képviselõiként ma a gyarmatosító Európai Unió budapesti helytartósági épülete elõtt megjelentük hazánk hazug, megtévesztõ és tisztességtelen népszavazást követõ kényszercsatlakoztatásának és gyarmati létünk 10. gyászos évfordulóján, amely naptól a Szent Korona fennhatósága alá tartozó magyar termõföld tulajdonjoga és használati joga külföldiek számára hazaáruló döntések következtében megszerezhetõvé vált, közfelkiáltással elfogadtuk az alábbi nyilatkozatot, amely a magyarság ultimátuma a gyarmattartókhoz


A)      Miután Magyarország az élet minden területén a nemzeti iparunk és mezõgazdaságunk leépülését, a lélekszám fogyását, fiatalok nagyszámú külföldre menekülését, családok eladósodását, nemzeti újraegyesítésünk megvalósításának megrekedését jelentõ drámai mértékû károkat szenvedett tíz évvel azután, hogy hazánkat az Európai Unió halálos csapdájába csalták egy metternichi ravaszsággal megtervezett és haynaui kegyetlenséggel kivitelezett pusztító folyamat keretében a nemzetvesztõ 1991-es társulási megállapodást, majd a 2003-as tisztességtelen és ezért legitimnek nem tekinthetõ népszavazást követõen egy olyan uzsorás szerzõdésnek minõsülõ, gyarmatosító csatlakozási szerzõdéssel, amely számos elemében sérti az EU saját értékeinek is számító elveket (esélyegyenlõség, egyenjogúság, diszkriminációmentesség) és a nemzeti önrendelkezés elvét és

B)       Miután a hazaáruló kiárusítók és az Európai Bizottság tárgyalásai nyomán véglegesített magyar-EU csatlakozási szerzõdés a magyar termõföldet az Európai Unióról szóló Szerzõdés azon 345. cikke rendelkezésével ellentétben (miszerint az EU nem érinti a tagállamok tulajdoni rendjét) a tõkejavak szabad áramlása fejezetbe sorolta a régi tagállamok földjeivel ellentétben és ezáltal nemzetünk fennmaradását veszélyeztetõ módon megnyitotta a magyar termõföld külföldiek általi megszerzését

C)       ebben a kártékony folyamatban az Európai Unió, illetve annak fõ végrehajtó szerve, az Európai Bizottság  gyarmatosító, központosító, nemzetállamokat szétzilálni törekvõ hatása meghatározó szerepet játszott,

ezért szükségesnek tartjuk közölni Önökkel az alábbiakat:

1. Közöljük Önökkel, hogy a népszavazás tisztességtelensége és illegitimitása miatt nem ismerjük el hazánk EU kényszercsatlakoztatásának hatályát, ezért hazánk EU tagságát illegitimnek tekintjük.

2. Közöljük Önökkel, hogy mindezek a körülmények a történeti alkotmányunk legjelentõsebb garanciális zárkövének, az ellenállási jog gyakorlására világos és egyértelmû felhatalmazást adnak, ezért ennek keretében minden parlamenti képviselettel rendelkezõ párthoz és megválasztott országgyûlési képviselõhöz eljuttatandó nemzeti követelésünk, hogy a magyar Országgyûlés legkésõbb 15 napon tegye meg az alábbi alkotmányozó és jogalkotási lépéseket, amelyet már a legutóbbi választásokat követõ elsõ 2014. május 6-i ülésnapján kezdjen meg:

2.1

- történeti alkotmányosságunk jogfolytonosságának helyreállítását, az elmúlt évtizedek nemzetárulói felelõsségre vonását lehetõvé tevõ, illetve egy nemzeti érdekeket védõ, jelenlegi párt-diktatórikus rendszert felváltó kormányzati rendszer létrehozatalát célzó Nemzetgyûlés döntéseinek meghozataláig csupán ideiglenesnek tekinthetõ, egypárti Alaptörvény módosítása a külföldiek termõföldszerzésének megtiltása, továbbá hazánk EU tagságának megszüntetése érdekében mielõbb megtartandó népszavazás lehetõvé tétele és 2003. április 12-i népszavazás idején hatályos korábbi szabályok szerinti megtartása érdekében,


2.2

- a hazaáruló földtörvény (mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény) hatályon kívül helyezése, a termõföldet hazai kézben tartó és egyúttal az oligarcháktól is megvédõ Nemzeti földtörvény, illetve üzemszervezési törvény elfogadása, továbbá ezen törvények megalkotásáig a korábbi termõföld-forgalmazási szabályok alkalmazását lehetõvé tevõ törvény meghozatala, ideértve mindennemû termõföldszerzésre irányuló szerzõdés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének moratóriumát is,

2.3

- országgyûlési határozat megalkotása, amely felülvizsgálati szempontokat és tárgyalási alapelveket is egyidejûleg meghatározva Magyarország Kormányát felszólítja arra, hogy haladéktalan kezdeményezze az Európai Bizottságnál az EU csatlakozási szerzõdés teljes körû, nemzeti érdek alapú felülvizsgálatát, addig pedig tartózkodjon minden olyan, nemzeti érdekeinkkel össze nem egyeztethetõ jogszabály kezdeményezésétõl, megalkotásától és végrehajtásától, amely az EU tagság miatt válna szükségessé.

3. A fentiekre tekintettel felszólítjuk Önöket, hogy

- 3.1

Haladéktalanul állítsanak le minden hazánk ellen indított kötelességszegési eljárást, illetve tartózkodjanak minden ilyen eljárás megindításától, különös tekintettel a külföldiek földszerzési tilalmát elrendelõ rövidesen megalkotandó jogszabályi rendelkezésre.

- 3.2

Haladéktalanul kezdjék meg a hazánk EU csatlakozási szerzõdésének felülvizsgálatára irányuló tárgyalásokat Magyarország Kormányával az 1.3 pont szerinti országgyûlési határozat szerinti keretek között, különös tekintettel a csatlakozási szerzõdés által megsértett alapelvek érvényre juttatása, ezen belül a magyar termõföld tõke javak szabad áramlása körébõl történõ kivétele érdekében.

- 3.3

Tartózkodjanak minden olyan cselekménytõl, amely sérti, illetve veszélyezteti Magyarország alapvetõ nemzeti érdekeit, különös tekintettel a jelenlegi tagsághoz kapcsolódó kifizetések bármilyen jogcímen történõ visszatartásától.

- 3.4

30 napon belül készítsék el a pontos kimutatást arról az összegrõl, amelyet hazánk csatlakozás magyar gazdákat érintõ uzsorás feltétele miatt a magyar gazdák nem kaphattak meg, ellentétben a földjeinket most elrabolni készülõ, illetve már részben bitorló nyugati gazdákkal.

-3.5

30 napon belül kezdjék meg ezen elmaradt támogatási összegek kifizetését a meglopott gazdáknak.


-  3.6

Haladéktalanul kezdeményezzék az Európai Unió alapszerzõdéseinek olyan tartalmú módosítását a tagállamok bevonásával, amely lehetõvé teszi, hogy a jelenlegi központosított szuperállamból az EU átalakulhasson minél rövidebb idõn belül a tagok egyenjogúságán és kölcsönös érdekein alapuló, önrendelkezést tiszteletben tartó Nemzetek Európájává.

- 3.7

Haladéktalanul kezdjék meg azon jogalkotási munkát, amely az EU területén, számszerû kisebbségbe szorítottan élõ hagyományos nemzeti közösségek (köztük a trianoni diktátummal szétszabdalt, önrendelkezési jogától megfosztott magyarság) számára mielõbb lehetõvé teszi, hogy amíg a Nemzetek Európája modell meg nem valósul etnikai alapú régiókat, autonóm területeket hozhassanak létre.

- 3.8

Haladéktalanul kezdeményezzék a kollektív bûnösség elvén alapuló, magyarokat és németeket máig sújtó Benes-dekrétumok érvénytelenítését és ahhoz fûzõdõ minden hátrányos jogkövetkezmény megszüntetését, illetve az érintettek jóvátételben részesítését.


4. Ezúton közöljük Önökkel, hogy ez a mi Hazánk és nekünk csak ez az egy Hazánk van, amely egyesítésre vár és hazafias kötelességnek teszünk eleget, amikor ebben a sorsfordító idõszakban a cselekvés útjára lépünk és mozgalmi erõvel gyakoroljuk a nemzeti ellenállás jogát a Szent Korona tulajdona és dicsõ eleink hosszú sorának vérével oltalmazott, s megtartott Nemzetünk szabadsága védelmében.

Mivel az eddigi eszközök nem bizonyultak elégségesnek, ezért most a küzdelem új útjára kell térnünk, szabadságküzdelmünk új módszerekkel is kell folytassuk, úgy mint a polgári engedetlenség, együtt nem mûködés, bojkott, blokád, sztrájk és más, most közelebbrõl megjelölni nem kívánt eszköz minden gyarmatosításunkat fenntartó, elõmozdító intézkedésekkel, szervezetekkel és személyekkel szemben.

Nemzeti ellenállási hagyományunk a janicsárokkal, labancokkal és hódítókkal szembeni kíméletlen fellépés.

A nemzeti önrendelkezésünk érdekében folytatott küzdelmünk új szakaszában élni kívánunk mindazon módszerekkel, amelyekkel a rab népek a történelem során éltek, illetve a jelenben élnek, különös tekintettel az írekre, baszkokra, koszovóiakra, indiaiakra és kelet-ukrajnai oroszokra.

5. A fentiekre is tekintettel felszólítjuk Önöket, hogy magyarországi képviseletüket 30 napon belül zárják be és vigyék magukkal az ott hazánk rabtartásán munkálkodó janicsárjaikat, vigyék el Brüsszelbe, ahol a multikulti sokszínû világában megélhetik azt, amit hazánkban kívántak megvalósítani.


Isten óvja és vezesse Magyarországot !


Budapest, 2014. május 1.


Nemzeti InternetFigyelõ


 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Belföld
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Belföld:

Apajpusztai Közlemény


  Hír értékelése
Értékelés: 5
Szavazat: 3


Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies