CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

A Szabad Magyarországért Mozgalom elvi, politikai tézisei
Dátum: 2014. December 22. Monday, 17:58 Szerző: akac

Tények és dokumentumok


Tisztelt Olvasónk!

Elõször is szeretnék minden ide látogatónknak szeretetben gazdag boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, békés újesztendõt kívánni!

(Az alábbi archív anyagot azért tettem közzé, hogy szervezetünkrõl valós és hiteles képet alkothassanak.)

Takács András
------------------------------------------------------------------------


A Szabad Magyarországért Mozgalom elvi, politikai tézisei

Bevezetõ

            A Szabad Magyarországért Mozgalom (SZMM) jogelõdje a Kék Szalag Társaság, amely 1992-ben alakult meg (bejegyzési lajstromszáma: 4558, a bejegyzés bírósági határozatának száma: PK.68694/02).

            A Szabad Magyarországért Mozgalom mint társadalmi szervezõdés a 2003. évi Magyarország Európai Uniós csatlakozási folyamat reális hatásait vizsgálva a népszavazás kampányidõszakára jött létre (2003. jan. 5) társadalmi szervezetek és állampolgárok által, melynek alapító tagja, majd gesztorszervezete a Kék Szalag Társaság lett.

            A népszavazás eredményét a SZMM tevékenysége érdemben meghatározta, ebbõl következõen jelentõs társadalmi ismertségre és támogatottságra tett szert, ami arra ösztönözte tagjait, hogy tovább mûködjön a szervezet. Mivel a Kék Szalag Társaság eszmeisége, eddigi tevékenysége megegyezett, megegyezik az SZMM-et alkotó szervezetek és személyek társadalmi és politika felfogásával, ésszerûnek tûnt a Kék Szalag Társaság névváltoztatása Szabad Magyarországért Mozgalomra, amihez az aktivisták meghatározó része hozzájárult. A Kék Szalag Társaság részérõl az tette indokolttá a névváltoztatást, hogy sokak számára a „Kék Szalag” elnevezés egy liberális elveket valló társaság képzetét keltette, sokan összetévesztették a „Kék Szalag Bizottsággal”, illetve a vitorlázók „Kék Szalag Futamával”.

Preambulum

ELEGEN VAGYUNK és még többen is leszünk!
            Elegendõ, a népirtó kórral szembeszállni képes erõ van a nemzet testében. Elegen vagyunk, hogy a megsemmisítésünkre irányuló folyamatok megfordíthatóak legyenek. Elegen vagyunk a gyógyulás folyamatának megindításához.
            A Szabad Magyarországért Mozgalom az EU-csatlakozás elleni kampányban spontán módon létrejött, pártpolitikai érdekek fölötti szervezet. A 2003. április 12-i EU népszavazás eredményének ismeretében olyan társadalmi, politikai folyamatokat támogat és kezdeményez, amelyek Magyarország társadalmi, gazdasági és politikai önállóságát és ezen keresztül nemzetközi tekintélyét erõsítik. Társadalmi, politikai tevékenységünk kiterjed az ország társadalmi problémáinak egészére, és meg fogja találni a legmegfelelõbb módját, hogy nyo­ma­tékot adjon véleményének.

ELVI, POLITIKAI NYILATKOZAT

A SZMM együtt kíván mûködni minden, vele azonos értékrendet követõ szervezettel.
Megnö­v­e­ke­dett felelõssége tudatában az SZMM leszögezi:

1.       A Szabad Magyarországért Mozgalom egyik legfontosabb célja az 1944 március 19-én – a német megszállással – jogfolytonosságában megszakadt magyar alkotmányos rend helyre­állí­tása, aminek történelmi alapja a Szentkorona-tan. Magyarországon minden hatalom, tulajdon, birtok, és kötelezettség a Szentkoronából ered, ami semmiféle feudális hatalmi struktúrához való visszatérés szándékát nem jelenti.

2.       A Szentkorona az eddig valaha is létezett legmagasabb szintû, rendkívül összetett kulturális, tudati, közjogi, gazdasági, szakrális, eszmei alap, amelynek mellõzésére, elfelejtésére nincs okunk. Egyik legnagyobb állam- és társadalomszervezõ, - megtartó értékünket nem hajíthatjuk el, ahogy magát a koronát sem engedjük kiállítási tárggyá leminõsíteni, különösen nem akkor, amikor a nemzetnek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy történelmi gyökereinek ismeretében magára találjon.
 
3.       A Szabad Magyarországért Mozgalom 2003. március 29-én, az Alkotmányossági Mûhellyel közösen kibocsátotta a MAGYAR KIÁLTVÁNYT. 2003. április 10-én közfelkiáltással kiállt az alkotmányos igazságokat, értékeket, hagyományt alapul vevõ jogrendért, a tényleges magyar alkotmány jogfolytonos elismeréséért, a szentkorona eszmeiségének alárendelt közjogi intézményrendszer helyreállításáért. Az alkotmányos evidenciák vitára bocsátásával, a Magyar ALKOTMÁNYOSSÁGI JÓSZOLGÁLATI TESTÜLET megalakításának április 10-i bejelentésével a jogfolytonosságot helyre­állí­tó nemzetgyûléshez vezetõ folyamat megindult. Reméljük, hogy kezdeményezésünk találkozik a magyarság egyetértésével.

4.  Értékrendünk:
§  Az emberek közötti viszonyt szabályozó, a tételes jogot megelõzõ erkölcsi elvek közül a legmagasabb rendû a szeretet keresztény parancsolata, aminek az érvényesítését szükségesnek és elengedhetetlennek tartjuk az élet minden területén, tehát a politikában és a gazdaságban is.

§  A legnagyobb érték az élet, ami alatt nemcsak az egyéni emberi életet értjük, hanem a földi élet minden egyéb formáját is: az emberi fajnak és a társadalomnak, valamint a föld teljes élõvilágának az életét és annak megõrzését.

§  A társadalom alapegysége a család, ezért a társadalomnak minden rendelkezésére álló eszközzel segítenie kell a családok stabilitását, kiemelten kell méltányolnia a jövõ nemzedék felnevelése érdekében végzett munkáját, és annak értékét a társadalom minden tagjában tudatosítania kell.

§  Elutasítunk minden etnikum, vallás, nem, vagyoni helyzet, pártállás szerinti hátrányos megkülönböztetést, mindenfajta kizsákmányolást és gyarmatosítást. Személyeket és közösségeket nem meghirdetett elveik, hanem a tetteik alapján minõsítünk az itt rögzített elveink tükrében.


4.      Társadalomszervezési alapelvek:
§  Az emberi személy méltóságának elve: az ember értéke nem képességeibõl vagy teljesítményébõl, hanem kizárólag létébõl származik, és jogai is ezen az alapon illetik meg

§  A szolidaritás elve: az egyén közösségben, a közösség által és a közösségért él. Az egyén feladata, hogy tevékenységével a közösség, vagyis embertársai hasznára legyen, az emberi közösséget az azt alkotó egyének javára folyamatosan építse és fejlessze, a közösség célja és feladata pedig az, hogy az õt alkotó egyének boldogulását segítse.

§  A szubszidiaritás elve: minden egyént és közösséget teljesítõképessége arányában kell és szabad terhelni, és nem szabad megvonni tõle a döntés és a megvalósítás jogát olyan ügyekben, amelyek véghezvitelére önállóan képes.

§  A nemzeti lét elve: Az ember eredendõen, lényegénél fogva szabadságra született, amit teljességében egy nemzet közösségében élhet meg, ami politikai közösség és szövetség is egyben. Az egyes nemzeti közösségek viszonyát a Föld nemzeteinek a közösségén belül ugyanazon, itt felsorolt értékrendnek, elveknek és jogoknak kell kormányozniuk, mint amelyek a társadalom tagjainak a viszonyát szabályozzák.

§  A szülõföldön való megélhetés (boldogulás) joga.


6. Az emberi személy alapjogai, amelyek érvényesítésérõl a társadalomnak gondoskodnia kell:
§  Az élethez való jog: minden embernek joga van ahhoz, hogy a társadalom biztosítsa számára az élet elemi feltételeit (az élelmet, a lakhatást, az egészségügyi ellátást).

§  A természet-adta életfeltételek és a szellemi termékek használatára való jog (a közkincsek kisajátíthatatlanságának elve): az élet természet-adta elemi feltételeit (a természeti kincseket, a földet, a levegõt, a vizet, az energiaforrásokat) valamint az emberi szellem alkotásait - amelyek lényegében többezer-éves közös szellemi fejlõdés gyümölcsei - az egész emberiség, az emberiség minden nemzedéke és nemzete adományként kapta. Ezek elérésére és igénybevételére minden ember, a jelenlegi és minden jövendõ nemzedék minden tagja azonos jogokkal rendelkezik. Más szóval: nem kerülhetnek magántulajdonba, nem sajátíthatók ki, a megújítható természeti kincsek fenntartásáról a társadalomnak folyamatosan gondoskodnia kell, a nem megújítható természeti kincsek felhasználásakor pedig tekintettel kell lenni a jövõ nemzedékek érdekeire.

§  A társadalom javaiból való részesülés joga (a teljesítmény elve): a munkaképes emberek csak a társadalom számára végzett hasznos teljesítményük jogán és mértékében igényelhetnek részt a társadalmi össztermékbõl. Más szavakkal: a koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva rászorulókon kívül senki nem jogosult a társadalom számára nyújtott hasznos teljesítmény nélkül részesülni a társadalmi össztermékbõl.

§  Az esélyegyenlõségre való jog: minden egészséges gyermeknek és munkaképes embernek joga van arra, hogy - fizetõképességétõl függetlenül – a társadalom többi tagjával azonosan, csak képességei által befolyásolt egyenlõ eséllyel juthasson hozzá a hivatása elsajátításához és hatékony gyakorlásához szükséges természeti, gazdasági és kulturális erõforrásokhoz.

§  A hátrányos helyzetûek különleges joga: a társadalom azon tagjainak, akik akár szellemi, akár fizikai adottságaikból adódóan hátrányos (csökkent munkaképességûek, fogyatékosok, rokkantak) helyzetben vannak joguk van arra, hogy számukra a társadalom esélyeik fokozását a mindenkori adottságainak megfelelõ szinten, a mindenkori természetes (tudományos, anyagi) korlátokon belül, méltányos feltételekkel, különleges megoldásokkal is biztosítsa.
§  A magyarországi nemzeti közösség sajátos politikai értékei: a magyarországi nemzeti közösség 1222-ben az Aranybullával a szárazföldi Európa elsõ alkotmány-törvényét hívta életre, amelynek ellenállási záradéka a nemzet késõbbi története során a legerõsebb fegyvernek bizonyult a diktatórikus hatalmi törekvésekkel szemben. 1509-ben az Udvarhelyi Constitutioban Európát évszázadokkal megelõzve foglalta törvénybe a személy sérthetetlenségét. 1568-ban a Tordai Országgyûlésen ugyancsak ennek a közösségnek a tagjai foglalták elõször törvénybe a legfõbb emberi szabadságjogot, a lelkiismeret és a hit szabadságát. E tettekkel Magyarország évszázadokkal megelõzte a stabil, demokratikus jogállamok szövetségét, korunkban nehezen és súlyosan veszélyeztetetten vajúdó Európát. A magyarországi nemzeti közösség ezekkel a vívmányokkal annak ellenére elõzte meg Európát, hogy az általános társadalmi-gazdasági fejlõdésben mostoha történelmi körülményei miatt messze lemaradt tõle. Ennek a teljesítménynek a magyarázata a szentkorona tanban testet öltött magyar alkotmányos hagyomány, amely az államra kötelezõ igazságokat és értékeket Európában mindmáig az ismert legmagasabb és legkorszerûbb szinten képviseli. Emiatt – általános érvényességének az elismerése mellett - legfontosabb elveit szükségesnek tartjuk az Alapelvekbe befoglalni:

§  Magyarország örök szabadsága (Hungaria semper libera)

§  Minden birtoklás forrása a Szent Korona (Sacra Corona radix omnium possessionum)

§  A Szent Korona minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg (Una et eadem libertas)

§  A Szent Korona tagjainak joga és kötelessége élni az ellentmondás és ellenállás jogával, ha megsérül a Szent Korona eszme (Ius resistendi et contradiscendi).

§  Az Alkotmányon túl az Alaptörvény, a kodifikáció és a végrehajtó hatalom minden intézkedése meg kell, hogy feleljen a szentkorona eszmének (Sub specie Sacrae Coronae).


7         A nemzetközi politika terén érvényesítendõ elvek:
§  Európa-politika: Olyan Európát akarunk, amely szemben a jelenlegi gazdasági és politikai uralkodó réteg elképzeléseivel, a népek és nemzetek Európája. A jövõ Európájának demokratikusnak és sokszínûnek kell lennie, és az európai nemzetek rugalmas együttmûködésére kell épülnie, amelyben nem érvényesülhet a politikai és gazdasági erõfölénybõl származó visszaélés lehetõsége, sem egy államok feletti „szuperállam” diktatúrája.

§  Világpolitika: Támogatunk minden olyan politikai törekvést, amely segíti a jelen okmányban összefoglalt elveink világméretû elterjedését. Ennek eszközeként azonban nem fogadjuk el a fegyveres beavatkozást, követeljük a népek önrendelkezésének a tiszteletben tartását, összhangban az ENSZ alapokmányával.

§  A gyarmatosítás minden formáját elítéljük, beleértve a gazdasági, kulturális és pénzügyi gyarmatosítás minden fajtáját.

§  Elkerülhetetlennek tartjuk olyan programok kidolgozását, amelyek célul tûzik ki a gazdag és szegény országok közötti egyre szélesedõ szakadék határozott és folyamatos csökkentését és az adósságcsapda radikális eszközökkel történõ megszüntetését.


8. Mûködés alapelvei az Alapdokumentum 6. pontjának elsõ bekezdésének értelmezéseként:
§  A SZMM olyan társadalmi szervezet, amely teret biztosít minden olyan személy társadalmi, politikai cselekvéséhez, ami Magyarország gazdasági, szociális, demokratikus rendszerének jobbítását szolgálja, hazánk szabadságának, önállóságának kiteljesedését segíti a Magyar Alkotmányos elvek és a fennálló törvények tiszteletben tartása mellett.

§  A SZMM a magyar társadalmi, politikai közéletben országosan részt kíván venni, de nem mint párt, hanem mint társadalmi egyesület. Országgyûlési választásokon közvetlenül nem kíván indulni, de a tagsága által bizalommal fogadott képviselõjelöltet támogathatja. Önkormányzati választásokon helyi szervezetei önállóan és más szervezettel szövetségben is indíthatnak jelölteket.

§  SZMM együtt kíván mûködni minden olyan társadalmi szervezettel, amely elveiben, céljaiban, vagy egy adott ügy mentén azonos értékeket, vagy érdekeket képvisel. Ezeket a szervezeteket partnerszervezetnek tekinti, amelyekkel egyenrangú kapcsolatot alakít ki, amit szerzõdés keretében is rögzíthetnek.

§  Az SZMM több társadalmi szervezettel az általa fontosnak tartott célok érdekében szövetségre léphet, ami nem korlátozhatja önállóságát, szervezeti egységét.Budapest, 2003. október 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Tények és dokumentumok
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Tények és dokumentumok:

Mónus Áron feljelentette hazaárulás és további nyolc b?ntett vádjával Gyurcsányt


  Hír értékelése
Értékelés: 0
Szavazat: 0

Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies