CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

Ludanyi Horváth Attila: ÉBRESZTŐ, ÉLETREVALÓK!
Dátum: 2016. July 27. Wednesday, 11:26 Szerző: akac

Publicisztika

 FÖLSÉGES MAGYAR NEMZET!

HOGYAN TOVÁBB – MAGYAR NEMZET – A KÁRPÁT-HAZÁBAN?!

HOVÁ S MERRE, NAGYVILÁG NÉPEI?!

(kísérlet „tigrislovaglásra”; 2016. 05. 11.; LHAttila)

 

„A kollektív őrület bolygója a Föld.” (Kecskeméti Lajos /mérnök, feltaláló/), ezért

Vissza a magyar útra!” (Bognár József /történész/) - ez a Túlélés járható útja!

 
Erdélyi magyar festőművész fűzöld tónusú képe az „Ösvény”címet viseli. A szemlélő ellenvetésére –  miszerint ez csak egy magas „fűcsík” az egyenletesen símára „lenyírt” (?), hullámzó talajt fedő mezőben –  azonnal érkezik a művész válasza: 'Ez bizony egy ösvény, az „Ősi Tudás” ösvénye. Azért veri föl a magas fű, mert mi elfelejtettünk járni rajta. Mindenütt máshol letiporjuk a tájat, mindenfelé ténfergünk, csak éppen ősi tudásunk ösvényét kerüljük...' Mit énekel nekünk napjaink divatos művésze? „Új lesz a törvény, a régi lesz az új törvény, az égi lesz az új törvény” –  fogalmazza meg dalban egy bölcs közgazda lényeglátását: „Nem újulnunk kell, hanem visszarégiesülnünk, visszatérnünk a régi, bevált mintákhoz.”

 

Itt az ideje, hogy újra járni kezdjünk a művészeink és bölcseink által kijelölt úton, visszatérjünk „Ősműveltség”-ünkhöz, így önálló, mélyenszántó, hagyománytisztelő s ÉLET-központú gondolkodásmódunkhoz. Ma hamis, hazug világban élünk, ahol megtévesztésünk több síkon, hosszú évszázadok óta folyik; a megtévesztett nemzedékek széles tömegei immár képtelenek tisztán látni a sokszoros ködösítés homályában. Ösztöneink eltompultak; már alapértékek és -ismeretek is hiányoznak.

 

Úgy mondják nekünk, az anyag az élet alapja, pedig őseink jól tudták, hogy a Szentnégyesség az emberi élet alapja:Isten, test, lélek, szellem – együtt.  A négy alkotóelem bármelyikének elhagyása csonka és hiányos világképet eredményez. Hamis, hazug alapról indítva gondolataink végeredménye is távol esik a valóságtól; tévúton járunk. Márpedig földi életünket a napról-napra megélt Valóság keretei szabják meg, a Természet Törvényei által vezérelve, születésünktől halálunkig.

 

Ma már mindenkinek tudnia kell: a tudományos kutatási eredmények szerint a Világegyetemben 4% anyag van (a testinek a megjelenési formája), 96% anyagtalan (a lelkinek és a szelleminek az otthona). Egész mai életünk, gondolkodásunk hamis alapokon nyugszik, hiszen miért csak az anyagi léttel foglalkozunk, szinte minden időnkben? Miért hallgatják el előlünk, hogy az anyag (test) pusztuló, mulandó, míg az anyagtalan (lélek, szellem) múlhatatlan,örök? Miért erőltetik a fizikai jellegű, a 4%-ra vonatkozó szemléletet, miközben agyonhallgatják a metafizikai jellegű, a további 96%-ot is magában foglaló, teljes értékű világkép fontosságát? Azért, mert a megtévesztés a lételemük; mert mi így  vagyunk elbutíthatók, leigázhatók, rabláncon tarthatók, kifoszthatók, elpusztíthatók...

 

2012 decemberében új csillagászati világkorszak kezdődött, ami másféle magatartást vár el az Embertől. Helyzetünket döntéskényszer jellemzi. Mégpedig határidős kényszer, mert – képletesen szólva – körmünkre ég a kezünkben tartott „gyufa”, mely a túlélési esélyeinket testesíti meg. Ráadásul edöntés kettős jelentőségű: amikor ÉRTÉKREND-váltástés kapcsolódó RENDSZER-váltást hajtunk végre, akkoregyrészt leszállunk a gyorsulva pusztulást jelentő „csúszdáról” és emelkedő pályára állunk, másrészt hétköznapi tevékenységeink „emberi formátumba” kerülnek: elhagyjuk amunka kényszer-világát és átállunk az önmegvalósításértelmes, örömet jelentő tevékenységeire. Ennek előfeltételei:

 

Föl kell számolnunk hazánkban a több évszázadostőkés társadalmi-gazdasági-elosztási rendszert, annak minden önsorsrontó, Földanya-pusztító, ÉLET-pusztító, természetellenes (!) jellegével együtt, hiszen a magyarság is – e modell követése okán – több évszázada pusztul. Át kell állnunk egy emberséges világra, emberhez méltó Életre; vissza kell állnunk az ezt megalapozó természetes,szakrális rendre, a Szent Korona ÉRTÉKrendre, az ÉLET-óvó természetes gazdasági rendre. Ehhez elengedhetetlen: állampolgári alapon járó alapellátás, illetve alapjövedelem az általános biztonságérzet megteremtéséért – szükség esetén az államilag biztosított munkaterületeken végzendő, szabadon választható, valamilyen csekély, de társadalmilag hasznos tevékenység fejében (Tervhivatal kell!). A – matematikailag és államelméletileg bizonyítottan – amúgy sem létező államadósság pedig kiiktatandó nemzeti közösségünk tehertételei közül. Saját pénzt kell kibocsátanunk, és – pl. svájci mintára (CHF és WIR) – kettős pénzrendszert (közpénzrendszert) kell bevezetnünk, az egyik pénznemet csak belföldi forgalomra. Ekkor mindenre bőven lesz fedezetünk. Gazdaságunk felépítési alapelve – Földanyánk iránti felelősséggel – a „biológiai” elszámolási rendszer legyen; a „legkisebb ökológiai lábnyom” elve érvényesüljön! El kell hagyni a szabad áru-, munkaerő- és tőkeáramlás fölös környezetkárosítással járó, hamis elvét és gyakorlatát; egyedül emberek – turisták – szabad mozgása kívánatos. László Ervin, jövőkutató polihisztor zsenink így fogalmaz: „Válaszút elé érkeztünk az emberiség fejlődésének történetében. (…) Az emberi világot kell átformálnunk, éspedig az alapokig. Eközben azt a rendszert kell stabilizálnunk és rugalmasabbá tennünk, amelymegteremti az  ÉLET lehetőségét planétánkon. Az így átmentett természet keretei között összeomlás nélkül élhetjük meg a világváltást.” Félrevezetett embertömegek állnak szemben egy szabadságot hazudó, szabadosságig fajult, pusztuló és pusztító világpolitikával. Nem a politika, de az Élet küzdelmeit kell fölvállalni. Rá kell jönni, hogy a politika nem követi az Életet.  El kell vetnünk a bennünket nyomorító – bármily energiával reánk kényszerített – hamis életrendet; egész létünket kell újjászerveznünk az Élet, a Boldogság és a Szeretet jegyében. Tudnunk kell: MINDEN EGY, és a világunk: ÉLŐ VILÁGEGYETEM! Minden gondolatunk, beszédünk és cselekvésünk befolyásolja a közeli, távoli és kozmikus környezetünket – az úgynevezett „pillangó-hatás” révén. Meg kell végre tanulnunk – családi, nemzeti és világegyetem méretű közösségben egyaránt, egymás iránti felelősséggel – együtt élni. Ma már tudjuk: a láthatatlan „morfogenetikus háló” révén az információ – a fénysebességnél gyorsabban – egyidejűleg tud megjelenni az eseménytől bármekkora távolságban.

 

ISTEN  –  ÉLET  –  BOLDOGSÁG  –  SZERELEM / SZERETET  –  KOZMIKUS REND (azaz: SZER)  – IGAZSÁG / EGÉSZSÉG  (hat ÉRTÉK, hat szint); ezek megközelítése pedig a tanulás/tanítás  (CSELEKVÉS);mindezek oksági kapcsolatok „mátrixában” kapcsolódnak egymáshoz, szerves egységben!

 

Ez az újra-felismert rend, a békés együttélés Isteni, Édeni rendje. Eme egységből egyetlen elem sem hiányozhat. hat érték teljességének jegyében történő együttműködés átfogó ÉRTÉKREND ALAPÚ, ezért magasabb rendű, mintha csak egyes részeire irányulna bármilyen – családi, közösségi, politikai – együttműködés! Eme értékrend a Sacra Corona értékrendje, a nemes tartalmú élet lényegi rendje. Ezt kell jövendő életünk alapjának megtennünk; így indulhatunk el a „második, magasabb rendű emberré válás” – Konrad Lorenz által megsejtett és remélt – korszakába, ahol a 64 (jelenleg csak 20 aktív) DNS-kódunkból egyre több aktívvá válhat, épp a szeretet átélése által. A lelki „kapcsolónak” ugyanis két állása van: félelem és szeretet. Az előző blokkol, fejlődésképtelenné tesz, a második aktivál, és „bekapcsolja” a ma még szunnyadó DNS-kódokat. EZ A JÖVŐ! Ez tudja – az élettani alapokat megteremtve – növelni TUDATOSSÁGUNKAT, ezáltal emberibbé, tartalmasabbá téve egész életünket, itthon és később az egész Földön. Így majd minden egyes szervünk jobban, magasabb színvonalon működik! Ma már tudjuk: a TUDAT, annak FEJLŐDÉSE az emberi élet valódi tartalma, a TEST csak biztosítja ennek a tevékenységnek előfeltételeit. Ezt a régi magyarok – táltosaink és  aranyasszonyaink – pontosan tudták; ezt kell magunkban újra „fölébresztenünk”.

 

Ez a lényegnyugati világ és a magyar világ két külön – egymással élesen szemben álló, összeegyeztethetetlen – értékrend. Ők jellemzően erősek és gazdagok akarnak lenni, hódításra törekednek pénzfegyverrel vagy lőfegyverrel; mi lényegileg boldogok és egészségesek akarunk lenni, erősek csak annyira, hogy vallott igazi, ősi értékeinket meg tudjuk védeni. Ők a „piac”-ra esküsznek, az állandó növekedéskényszer jegyében; mi viszont tudjuk, hogy egy behatárolt rendszerben határtalan növekedésre törekedni – eszement dolog, lassú öngyilkosság. A piac pedig nem szabályoz a magyar közösség (nemzet!) hagyományos, életközpontú értékrendje szerint. Így nincs keresnivalónk az EU-ban, se az EU értékrendjét védő NATO-ban.

Hihetetlen?! Igen. De tanuljunk a világhírű tudós, Bertrand Russell intelméből:

Sok ember inkább meghalna, semhogy gondolkozzék. És valóban: úgy is tesznek.” Bár bennünket, magyarokat, magyar anyanyelvűeket is nagymértékben leszoktatott a háttérhatalom az önálló gondolkodásról, a kételkedésről, de inkább gondolkozzunk és maradjunk életben! Tudván tudjuk: saját ügyemben nekem személyesen kell döntenem, azt viszont csak saját mérlegelő gondolkodásom, saját értékrendem alapján tehetem. Magyar humor: „Nekem nagyon kell vigyáznom magamra, hiszen belőlem csak egy van. A többiekkel más a helyzet; ők többen vannak...”

 

„Aki az Édenről álmodozik, az a Minőségről álmodozik. Egy parányi minőség is többet ér, mint végtelen sok mennyiség. A Minőség tehát hatalmas mennyiséget is jelenthet – a Jóból; jelenti magát a Mindent, a Valóságot, a Teljességet. – írja Bíró Lajos. A minőség pedig elsősorban az anyagtalanban, a lélek és a szellem világában jelenik meg, csak másodsorban az anyagban; tudjuk: az emberi világban különbségek vannak, és mára időszerűvé vált ezek megjelenítése a társadalmi döntésekben is.

 

demokráciában az ember csak NUMERUS / DARAB / ANYAG, ezért a demokrácia csonka emberfogalommal él: az egyén értékelésekor a test-lélek-szellem egység helyett csak a testet „méri”; a lélek és szellem megjelenítését kizárja. Épp ezért allokráciára van szükség, ahol az ember INDIVIDUUM / ÉRTELEM és LÉLEK is / ANYAGTALAN is! Így lehet figyelembe venni a TELJES EMBER-t, ez pedig emberi értékeken alapulóhierarchikus társadalmi berendezkedést igényel.

 

Pap Gábor művészettörténész azt is megalapozza, miért mi, magyar ajkúak vagyunk hivatottak (talán) elsőként érzékelni az új kort, a világ új helyzetét: „(...) Nagy érték a nyelvünk. Ha a világ egyáltalán emberi szinten akar tovább élni, akkor ezen a nyelven kell modelleznie a világműködést, másképp nagyon nehezen fog tudni megmaradni benne. (…) Azok a nyelvek, melyeken ma a világot irányítják, (...) szervetlen karakterűek, (…) magával az ÉLETtel nem tudnak sokat kezdeni. Csak a mindenkori eredményeivel. (...) A világot hitelesen csak ÁLLAPOT-szerűségében tudják megjeleníteni. (...) Nem tudnak a FOLYAMAT-szerűséggel mit kezdeni, helyette a változó állapotokat írja le nyelvük nagy részletességgel. (…) Ez (...) fontos dolog, mert az élet nem állapotszerűségek gyors egymásutánja, hanem folyamat //pl. nő, öl, stb; főnév/ige; van-volna, lesz-lenne azaz: 'lesz-ne' (nem létezne, mert a 'létezik-létezne' jelen idejű fogalom; a 'lenne' annyit jelent: a jövőben létezne!) – LHA//, és ha az nem tud megjelenni a nyelvi modellrendszerben, úgy a gondolkodásban sem tud megjelenni. A valódi teremtési folyamatok részekre, azaz szekvenciákká fognak széthullani, és ez rendkívül veszélyes tendencia, hiszen tudjuk, hogy a nyelvet nem lehet elszakítani a gondolkodástól. Téves képzetet alkot a világról, aki nem tanulja meg folyamatban és állapotban egyszerre és szintetikusan – a világ kétféle viselkedésmódját mintegy lebegtetve – érzékeltetni.”

Kodály Zoltán, jeles zeneszerzőnk és tudósunk pedig abban igazít el minket, mi a különbség magyar (ajkú) és magyar (minőségű) ember között: „Amint műveltnek nem lehet születni, úgy magyarnak se! Mindenki annyira művelt és magyar, amennyire meg tudta szerezni. Csak szerzett műveltség van, szerzett magyarság.”

 

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár repül ki. (…) Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a MAGYAROKAT, mert általuk nagy boldogság árad majd az EMBERISÉGRE” – ekképp jövendölt rólunk a néhai, 2002-ben szentté avatott Pio Atya //Padre Pio//, aki köztudomásúlag látnoki képességekkel rendelkezett. Indítsuk el hát a változást a fentiek jegyében!

 

Értsd meg és indulj, MagyarAdj jó példát a világ népeinek az Élet vezetésében!


 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Publicisztika
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Publicisztika:

Ludanyi Horváth Attila: ÉBRESZTŐ, ÉLETREVALÓK!


  Hír értékelése
Értékelés: 2
Szavazat: 2


Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies