Dokumentumok

Megalakult a Magyarországért Választási Koalíció

http://szmm.hu/2016/12/21/megalakult-a-magyarorszagert-valasztasi-koalicio/

 

 

Magyarok VIII. Világkongresszusa Záró-nyilatkozatának – részlete.

http://szmm.hu/2016/12/11/magyarok-viii-vilagkongresszusa-zaro-nyilatkozatanak-reszlete/

 

Nyílt levél a köztársasági elnöknek, Áder Jánosnakhttp://szmm.hu/2016/07/03/nyilt-level-a-koztarsasagi-elnoknek-ader-janosnak/

Civil Minimum (9)

 

Gazdaság

 1. Az ország gazdasági folyamatai a haza lakosságának létbiztonságát, anyagi és szellemi javainak gyarapodását kell, hogy szolgálják.
 2. A nemzetgazdaság sajátosságának megfelelő gazdasági stratégiára van szükség.
 3. Felül kell vizsgálni a privatizáció hatásait, törvényességét, és a társadalomnak okozott kárt csökkenteni kell.
 4. A költségvetés kamatterheit csökkenteni kell, és a piaci hiteleket elérhetővé kell tenni.
 5. A munkahelyteremtés a legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai feladat.
 6. A mezőgazdaságnak kiemelt helyet kell elfoglalnia a nemzetgazdaságban.
 7. A külföldi befektetőknek adott kedvezmények a hazai befektetőket is illessék meg.
 8. A vállalkozások közterheit jelentősen mérsékelni kell.
 9. Mezőgazdasági hasznosításra alkalmas föld tulajdonjogát külföldi ne szerezhesse meg, más lényegi kérdésben a nép döntsön.
 10. Felül kell vizsgálni a Világbankhoz és az IMF-hez fűződő viszonyunkat.

 

Létbiztonság

 1. A családvédelemnek fokozottabban meg kell jelennie a gazdasági, adózási és szociális ellátó és támogató rendszerben.
 2. A nyugdíjrendszert az abban érdekelt társadalmi szervezetek bevonásával újra kell gondolni.
 3. Konszolidálni kell azokat a családokat, amelyeket a lakáshitel-kamat drasztikus megemelése adósságcsapdába taszított.
 4. A közszolgáltatások díjai nem függetleníthetők a lakosság fizetőképességétől.

 

Jövedelmi viszonyok, közterhek

 1. A létminimum nem lehet adóköteles.
 2. A gyermekek fogyasztása legyen ÁFA-mentes.
 3. Az adórendszernek egyszerűsödnie és hosszútávon kiszámíthatóvá kell válnia. Legyen progresszív a jövedelemadó.
 4. A munkaerő árának fedeznie kell az egyén és családjának megélhetését, a társadalmi és közterheket.
 5. A jövedelmi viszonyok átalakításához is újra kell gondolni társadalmi modellünket, főleg a családok vonatkozásában.
 6. A mindenkori minimálbérből kiinduló szorzórendszert kell bevezetni az állami tisztségviselők, önkormányzati és országgyűlési képviselők, többségi állami tulajdonú gazdasági és pénzügyi szervezetek vezetőinek javadalmazása megállapításánál.

 

Társadalmi elosztórendszerek

 1. Meg kell határozni az állam felelősségvállalását az egészségügy, a kultúra, az oktatás és a szolgáltatások területén.
 2. A dolgozókat ne lehessen kötelezni az “önkéntes” magánbiztosítói tagságra.
 3. Egyértelművé kell tenni az államilag garantált ingyenes orvosi alapellátást.
 4. Vissza kell állítani az ingyenes oktatást!
 5. A kultúra piacosítását le kell állítani, és a közművelődést szolgáló tevékenységeket fokozottan támogatni kell.
 6. Az elméleti tudományos kutatást és az alkalmazott tudományt kiemelten támogatni kell.

 

Érdekvédelem, érdekegyeztetés, civil társadalom

 1. Az érdekvédelem, az érdekegyeztetés egészét intézményesített formában, megfelelő garanciákkal egységes rendszerbe kell foglalni.
 2. A munkavállalói és szakszervezeti jogokat erősíteni kell, és betartatásukhoz érvényesíthető garanciákra van szükség.
 3. Az érdekcentrumok mentén szerveződött civil szakértő szervezeteket be kell vonni a törvénytervezetek előzetes véleményezésébe.
 4. A civil szervezetek elhelyezését szolgáló “Civil Ház” hálózatot létre kell hozni, és a működésük állami támogatottságát a pártokéval azonos elvek szerint kell szabályozni.
 5. Átfogó környezetvédelmi stratégia kialakítására van szükség.

 

Közbiztonság, honvédelem

 1. A bűnözés visszafogása érdekében radikálisabb fellépésre van szükség.
 2. A nagy értékű gazdasági bűnözést súlyosabban kell büntetni.
 3. Az önkéntes szervezetek közbiztonságot szolgáló tevékenységét és támogatását egységes elvek szerint kell szabályozni.
 4. Az őrző-védő szervezetek működését felül kell vizsgálni. Tevékenységükkel nem korlátozhatják az állampolgári- és munkavállalói jogokat.
 5. A magyar honvédség ütőképességét és tekintélyét vissza kell állítani, pártoktól való függetlenségét meg kell őrizni.

 

Alkotmányosság – jogállamiság

 1. Államiságunk jogfolytonosságának helyreállítását biztosító, a nép által megerősített alkotmányra van szükség, evidenciái érvényesüljenek alaptörvényünkben.
 2. Az országgyűlési képviselők szabadmandátumos jogállását rendező, a képviseleti demokrácia választói garanciáit biztosító új választási törvényre van szükség.
 3. A köztársasági elnök a nép által legyen megválasztva.
 4. A demokráciának a nép által közvetlen módon gyakorolható elemeit bővíteni kell.
 5. A munkavállalói és az állampolgári jogok érvényesíthetősége érdekében államilag támogatni kell a “szegények ügyvédje” hálózat kialakítását.
 6. A közérdekű adatok ne legyenek titkosít hatók.
 7. Intézményesített formában biztosítani kell a társadalmi kontrollt – kétkamarás parlament, vagy garanciával bíró érdekegyeztetési rendszer kialakításával.
 8. Nemzeti, etnikai problémákat az adott társadalmi csoport bevonásával, és adottságaik figyelembevételével kell rendezni.
 9. Monopóliumellenes törvény megalkotása szükségessé vált.

 

Külügy

 1. Csak a nemzeti érdekek biztosításával szabad integrálódnunk.
 2. A szomszédainkkal kötött megállapodások nem sérthetik a nemzet jogos érdekeit és elvárásait. A külhoni magyar testvéreink alanyi jogon kaphassanak magyar állampolgárságot.
 3. Az ország befogadó politikáját felül kell vizsgálni, és társadalmilag elfogadott koncepció alapján kell szabályozni.
 4. Magyarország területi biztonságát több irányú megállapodásokkal kell biztosítani.

 

A demokrácia garanciái

 1. Korlátozni kell a kiadói és terjesztői sajtómonopóliumok kialakulását.
 2. Minden médiaformából legalább egyet a köz-szolgálatiság elve alapján kell működtetni.
 3. A joghézagos demokráciát fel kell váltania a jogtisztaságnak és a jogegyenlőségnek.
 4. Az országgyűlési és önkormányzati képviselők legyenek visszahívhatók.
 5. Az elvi, intellektuális esélyegyenlőségnek, demokratikus garanciáknak ki kell terjednie az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a létbiztonság területére is.
 6. A társadalmi kontroll folyamatosságának biztosítása elengedhetetlen.
 7. Politikai szervezetek csak kezelői lehessenek a működésüket szolgáló helyiségeknek, ingatlanoknak.

 

(A Civil Minimum első változatát hatvanhét társadalmi szervezet fogadta el 1997 októberében, a Vasutas Szakszervezet székházában. Ez a 2008-as változat. Koordináció:Takács András ta@szmm.hu )

 

A Párt adatai

 

 • Az Összefogás Magyarországért Párt keresztényszocialista, értékkonzervatív, nemzeti szellemű párt. Politikai tevékenységét az evangéliumi szeretet-tanítás szellemében kívánja végezni. A munkajövedelemből élők érdekeit képviseli. Értékrendjét a természetjogra alapozott társadalmi, gazdasági és szociális elvek alkotják.
  Tovább…

 

Alkotmányos evidenciák

Az MTI is hírül adta, hogy 2003. április 10-én, az EU népszavazási kampányzáró gyűlésén Budapesten a Kossuth-téren, a Magyar Köztársaság parlamentje előtt rendezett tüntetésen, a Szabad Magyarországért Mozgalom és számos civil szervezet vezetői és állampolgárok közfelkiáltással elfogadták az úgynevezett Alkotmányos Evidenciákat, amit előzetesen a Magyar Jószolgálati Alkotmányossági Testület Balatonfüredi gyűlésén megvitatott és tartalmilag elfogadott.

Tovább:


Magyar Kiáltvány

Magyar demokrataként aggodalommal tapasztaljuk, hogy az emberi szabadság eszméjét Európában – ezen eszmeiség szülőföldjén – is nagyhatalmi eszközökkel kívánják visszaszorítani. Különösen szembetűnő a szabad, alkotó, felelősen önrendelkező emberi személyiség-ideájának eltüntetésére való törekvés akkor, amikor a természeti erőforrások szűkössége nyomasztó akadályként jelentkezik előttünk. Most volna legszükségesebb a felelős szabadság feltételein munkálkodni, mind a magyarság, mind Európa számára, a programozott konzum-idióta kultúra helyett.

Tovább: